PRIVACYVERKLARING

Den Boon Group hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om u te vertellen hoe ons privacy-beleid is opgebouwd. In dit privacy-beleid lichten wij toe welke gegevens wij wanneer en met welk doel verwerken. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden altijd opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor derden. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Den Boon Holding B.V. en al haar gelieerde ondernemingen, hierna gezamenlijk te noemen Den Boon Group. Verantwoordelijke voor de verwerking is in principe Den Boon Holding B.V., tenzij een andere vennootschap de ontvanger is van de persoonsgegevens, in welk geval deze vennootschap verantwoordelijke is.

Alle hiervoor genoemde vennootschappen zijn gevestigd te Heerde aan de Veldkampseweg 3, te Heerde.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten wij toe welke persoonsgegevens wij wanneer en met welk doel verwerken. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet een grondslag nodig. Ons basisprincipe is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals NAW gegevens.

Wanneer u een overeenkomst met ons sluit of heeft gesloten of als u een (nieuwe) dienst van ons wil gebruiken, hebben wij voor de uitvoering daarvan persoonsgegevens van u nodig. De persoonsgegevens die in dit kader door ons worden verzameld, gebruikt Den Boon Group tevens voor relatiebeheer. De wettelijke grondslagen hiervoor zijn een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor of omdat dit noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.

Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke voorschriften die toezien op de inrichting van onze bedrijfsvoering. Uw persoonsgegevens hebben wij nodig om een deugdelijke administratie te kunnen voeren.

Ter beveiliging en bescherming van de veiligheid van derden, onze werknemers en materialen, wordt camera-toezicht gehouden op de terreinen en in- en rondom onze gebouwen. Wanneer u één van onze kantoren bezoekt, kunnen wij bij aankomst uw naam noteren. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in de kantoren of op de terreinen bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen. De wettelijke grondslag hierbij is een gerechtvaardigd belang.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. De wettelijke grondslag hierbij is een gerechtvaardigd belang.

Het is mogelijk dat (publieke) autoriteiten bij ons gegevens over u opvragen. Wij moeten die gegevens dan doorgeven. De wettelijke grondslag hiervoor is een wettelijke verplichting.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waarin u ons een opdracht hebt verstrekt, indien daartoe voor ons een wettelijke verplichting bestaat of omdat wij gebruik maken van een externe dienstverlener.

Met deze derden sluiten wij altijd verwerkersovereenkomsten, zodat uw gegevens ook door deze partijen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Onder de AVG heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, maar ook op wijziging, overdracht, vergetelheid of verwijdering daarvan. U kunt ook bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Den Boon Group over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of laten overdragen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Den Boon Group via het contactformulier op onze website of via info@denboongroup.nl. Den Boon Group zal u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan uw verzoek tot verwijdering, aanpassing of overdracht zal of kan voldoen. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig nog twee maanden worden verlengd. Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking door Den Boon Group, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website of via info@denboongroup.nl.

Commerciële aanbiedingen

U kunt (commerciële) aanbiedingen ontvangen van Den Boon Group. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen stuurt u een email naar: info@denboongroup.nl. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om onder aan de e-mail u uit te schrijven.

Bewaartermijnen van de gegevens

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een administratieve- en fiscale bewaarplicht van ten minste zeven jaar. Aan u gerichte facturen en betalingsgegevens bewaren wij voor deze termijn. Voor persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van de inhoudelijke behandeling van uw opdrachten hanteren wij een bewaartermijn van 24 maanden na het einde van uw opdracht- of klantrelatie met Den Boon Group. Het kan voorkomen dat uw gegevens korter of langer worden bewaard, bijvoorbeeld omdat onze samenwerking nog niet volledig is afgewikkeld. Camerabeelden van onze beveiligingscamera’s worden in beginsel na vier weken vernietigd, tenzij een (beveiligings)incident is vastgelegd. Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Website en (mobiele) applicaties

Waar in het onderstaande wordt verwezen naar de “Website”, wordt gedoeld op de website www.denboongroup.nl Waar wordt verwezen naar de “Apps”, wordt gedoeld op de navolgende apps van Den Boon Group. Via de Website en de Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de Website en de Apps valt ook onder deze privacyverklaring.

Voor een goede werking van de Apps hebben wij toegang nodig tot gegevens op uw computer, smartphone of tablet, zoals uw locatievoorzieningen of welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de Apps vragen wij u om toestemming voor toegang tot gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. U kunt de gegeven toestemming altijd intrekken via info@denboongroup.nl. De toegang tot en het gebruik van de Website en de Apps is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de Website en de Apps alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden te gebruiken voor commerciële-, politieke-, publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder te gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Cookies

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking systems op de Website of in de Apps accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies of tracking cookies op uw computer, smartphone of tablet. U kunt de gegeven toestemming altijd intrekken via info@denboongroup.nl. Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze Website en Apps. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van de Website of bij gebruik van de Apps gegevens op uw computer, smartphone of tablet plaatst of uitleest, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, smartphone of tablet.

Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om de Website of de Apps speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze Website bezoekt, of wanneer u één van onze Apps gebruikt of downloadt, verschijnt er een banner waarmee wij u informeren over het gebruik van cookies en vragen om uw toestemming. Pas nadat u toestemming hebt gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. De overige bepalingen uit dit privacy statement zijn hier ook op van toepassing.

 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie en inloginformatie;
Analytische cookies (Google Analytics): om inzage te krijgen in het bezoek van de Website of de Apps op basis van informatie over bezoekersinformatie, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening nog beter afstemmen op de behoefte van bezoekers van de Website of de Apps. We kunnen niet zien wie de Website of de Apps bezoekt of vanaf welke computer, smartphone of tablet het bezoek plaatsvindt;

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst van Leadinfo. Deze dienst toont ons de bedrijfsnamen en –adressen op basis van IP-adressen van onze zakelijke bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Wanneer u de Website of de Apps bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. Nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd. Onderstaand volgt een overzicht van de cookies die wij gebruiken en hun geldigheidsduur.

Soort cookie:                    Geldigheid toestemming:
1. Google Analytics             Ten hoogste twee jaar
2. Leadinfo                           Ten hoogste twee jaar

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Gebruiksvoorwaarden Website en (mobiele) applicaties

Door gebruik van de Website of de Apps stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de Website en de Apps

De intellectuele eigendomsrechten op alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de Website en de Apps te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel hiervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is ten strengste verboden. Indien Den Boon Group niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als een stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de Website en de Apps

Voor het goede beheer van de Website en de Apps kan Den Boon Group op ieder moment:

– De toegang van een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeelte van de Website en de Apps;
– Alle informatie verwijderen die het functioneren van de Website en de Apps kan verstoren of in strijd is met nationale en internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette.
– De Website en de Apps tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates te kunnen uitvoeren.

Verantwoordelijkheden

Den Boon Group is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de Website en de Apps, waardoor deze of een van hun functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u toegang zoekt tot de Website en de Apps is voor uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle maatregelen te treffen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op het internet raadpleegt.

Den Boon Group is niet verantwoordelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
– Vanwege het gebruik van de Website en de Apps of diensten toegankelijk via internet
– Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Den Boon Group is niet verantwoordelijk voor schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de Website en de Apps. Indien u tijdens het bezoek aan de Website en de Apps enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enige ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/personen oplevert. Den Boon Group is in geen geval verantwoordelijk voor bovengenoemde situaties.

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten of diensten op de Website en de Apps kunnen geen rechten worden ontleent.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is. De meest recente versie van dit privacy statement staat op www.denboongroup.nl/privacyverklaring.

Voor vragen over onze gegevensverwerking kunt u zich richten tot info@denboongroup.nl.

Contactgegevens

Den Boon Group B.V.
Veldkampseweg 3
8181 LN Heerde
0578 – 692 015
info@denboongroup.nl

Copyright © Den Boon Group B.V. 2024